Zadaj pytanie

Aktualności

ekobudlife

www.EkoBudLife.pl/ Newsy

11 kwiecień 2019

Szkolenie Hoxter oraz pokaz kulinarny Live cooking show

Pracownicy naszej firmy mają dziś okazję wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez firmę Godkowie w miejscowości Chybie.

Oprócz części szkoleniowej organizatorzy przygotowali pokaz kulinarny Live cooking show z wykorzystaniem urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu OFYR.

OFYR jest pro­du­ko­wa­ny w Ho­lan­dii oraz ofe­ru­je znacz­nie wię­cej niż tyl­ko wspa­nia­łe je­dze­nie. Su­ro­wość de­si­gnu po­wo­du­je, że na­wet gdy nie jest uży­wa­ny, wpi­su­je się w sce­ne­rię ni­czym pięk­na no­wo­cze­sna rzeź­ba.

Po roz­pa­le­niu ognia rzeź­ba za­mie­ni się w nie­sa­mo­wi­tą mi­sę ognia, ema­nu­ją­cą cie­płem i two­rzą­cą miej­sce spo­tkań, wo­kół któ­rego mo­gą się zbie­rać przy­ja­cie­le i ro­dzi­na.

OFYR sta­wia na wy­jąt­ko­wą pro­sto­tę, funk­cjo­nal­ność i pięk­ne wzor­nic­two, któ­re ra­zem two­rzą zu­peł­nie no­wy spo­sób go­to­wa­nia i spę­dza­nia cza­su na świe­żym po­wie­trzu.

Dziękujemy za smaczne i owocne w nową wiedzę spotkanie!